Świetlica

Szanowni Państwo!
Świetlica szkolna pracuje od godz. 6.30 do 17.00 i w tych godzinach zapewnia podopiecznym opiekę. Wcześniejsze przyprowadzanie dzieci nie jest możliwe, gdyż pozostawałyby bez opieki nauczycieli świetlicy, a tylko oni mogą sprawować opiekę nad dziećmi na terenie szkoły. Przypominam rówwnież, że w wyjątkowej sytuacji, gdy nie zdążycie, Państwo, do 17.00 odebrać dziecka, należy bezzwłocznie telefonicznie zawiadomić o tym fakcie nauczyciela świetlicy.

Renata Koziarska
Dyrektor ZKPiG nr 24


Nauczyciele świetlicy w roku szk. 2017/2018

Robert Karaś – lider zespołu świetlicy
Małgorzata Urbańska – zajęcia art., filmowe
Justyna Mizera – klasy „0”
Marta Bęben – klasy „0”
Adam Jackiewicz – sport
Alina Mołczun – pomoc w nauce
Lidia Lisowska Duda
Edyta Sibiga

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. Stwarzamy dobre warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwojowi zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowywania się podczas gier i zabaw. Staramy się nauczyć dzieci zachowania w sytuacjach trudnych, uczymy odpowiedzialności za indywidualne i zespołowe wykonanie zadań oraz wdrażamy do utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw.

 

HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ W ŚWIETLICY
6:30 – 8:00 – Zabawy dowolne: gry planszowe, układanie klocków, kolorowanki, itp.
8:00 – 9:00 – Zajęcia integrujące grupę: zabawy ruchowe, zespołowe.
9:00 – 10:00 – Zajęcia związane z planem tygodniowym, w tym m.in., wykonywanie prac plastycznych na zadany temat, nauka wierszyków, piosenek.
10:00 – 12:00 – Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami uczniów.
11:30 –1 2:00 – Obiad. Zajęcia relaksacyjne i ruchowe.
13:00 – 14:00 – Czytanie bajek, opowieści, nauka wierszyków, piosenek, zabawy dramowe. Zajęcia związane z planem tygodniowym
14:00 – 15:00 – Odrabianie prac domowych pod okiem wychowawcy świetlicy.
15:00 – 16:00 – Zajęcia związane z planem tygodniowym.
16:00 – 17:00 – Zabawy dowolne, zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Sprzątanie sal.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
Rekreacyjne.
Artystyczne.
Sportowe.
Komputerowe.
Odrabianki.
Klubik Filmowy.
Wideoteki i imprezy taneczne.

 
Regulamin świetlicy
zał. 1 do regulaminu